Dernek Tüzügü (Türkce)

Nikfer Yardım Severler Dayanışma Demeği Tüzüğü

 

§ 1       Derneğin ismi

  1. Derneğin ismi ,,Nikfer Yardım Severler Dayanışma Dernegi”
  2. Dernek isminin arkasına sicile kayıttan sonra bu eklentiyi (e. V.) kullanmaya

yetkilidir.

3. Derneğin kayıtlı olduğu yer Sindelfingen’dir.

§ 2       Derneğin amacı

Derneğin amacı Türkiyedeki Nikfer kasabasına destek yapılması ve Türkiye dışında bulunan Nikferliler arasında bağ kurmaktir.

§ 3       Dernek işlevi

Dernek işlevini değişik toplantılar ve eğlenceler düzenleyerek yerine getirir.

§ 4       Dernek siciline kayıt

Dernek idare mahkemesindeki dernek siciline kaydı yaptırılacaktır.

§ 5       Üye olmak

1.          Derneğe reşit olan her gerçek kişi olabilir.

2.          Üyelik derneğe kayıttan sonra başlar.

3.          Üye olma isteği yazılı olarak yapılır.

4.          Üyeliğin kabulünü yönetim kurulu karar verir.

5.          Yönetim kurulunca üyeliğin kabul olunmamasına itiraz hakkı yoktur.

6.          Üyeliğe kabul mecburiyeti yoktur.

§ 6       Üyelikten cıkış

  1. Üyeler dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
  2. Üyelikten çıkış sadece yıl sonuna yapılabilir ve en az dört (4) hafta önce yapılmalıdır.
  3. Üyelikten cıkış ve mazereti yönetim kuruluna yazılı olarak iletilir. İkinci noktadaki sürenin geçerli olması için cıkışın yönetim kurulundan birisinin eline geçmesi yeterlidir.

4.           Ölüm anında.

5.           Türkiyeye temelli dönüş durumunda.

§7   Üyelikten atılma

1.          Üyeliğin sonlandırılması üyelikten atılmaylada olabilir.

2.          Üyelikten atılma sadece önemli nedenlerde geçerlidir.

3.          Üyelikten atılma kararını yönetim kurulu verir.

4.          Yönetim kurulu üyelikten atılacak üyeye yönetim kurulu toplantısından en az iki (2) hafta önce haber vermesi gerekir.

5.          Üyelikten atılacak üyenin yazılı savunması karar alınacak yönetim kurulu toplantısında okunulacak.

6.         Üyenin atılması yönetim kurulunun kararı verdiği an geçerlidir.

7.         Üyelikten atılma, üyeye, yönetim kurulu toplantısına katılmadı ise, yönetim kurulu tarafından hızlı bir şekilde taahhütlü olarak kendisine bildirilir.

§ 8   Üyeliğin silinmesi

1.         Bir üye üyeliğinin silinmesi suretiylede dernekten ayrılabilir.

2.         Eğer üye altı (6) ay peş peşe aidatını ödemez ve yönetim kurulunca yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen üç (3) ay içinde ödemekle yükümlü olduğu aidati odemez ise, üyeliği silinir. İhtar mutlaka iadeli taahhütlü mektup ile üyenin dernek tarafından bilinen son adresine gönderilmiş olması lazımdır.

3.         İhtarda üyeliğinin silineceği belirtilmelidir.

4.         Gönderilen ihtar sahibine ulaşmadan adres değişikliği yüzünden geri gelsede geçerlidir.

5.         Üyeliğin silinmesi yönetim kurulunun kararı ile yapılır ve üyeye bildirilmek zorunda değildir.

§ 9       Üyelik aidati

1.           Üyelik aidati ödenmek zorundadır.

2.           Miktarını yönetim kurulu belirler.

3.           Miktar aylık en az 10 € dur.

4.           Aidat aylık olarak ayın başında ödenmek zorundadır. Üyeliğin başladıgı ay tam

aidat ödenir. Aidatlar aylık, yarı yıllık veya yıllık olarak ödenir.

5.         Üyeliğe kayıt parası alınmaz.

§10      Derneğinorganları

1.           Yönetim Kurulu

2.           Genel Kurul

3.           Kadınlar Kolu

4.           Yurt dışında ve yurt içinde şubeler

 

a)           Genel Kurul kararı ile yurt dışında ve yurt içinde gerekli görülen yerlerde şube                  açılabilir.

Bu amaçla, dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından                                şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu                                yazıda kurucuların adı ve ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin                                               bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünün iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi                        zorunludur.

b)         Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda                          özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak                                   ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

c)         Şubelerin organları

1) Yönetim kurulu

2) Genel kurul

3) Denetim kurulu

 

d)        Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan                      üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün                                   önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle                            toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluluk sağlanamaması nedeniyle toplantı                                 yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü                   ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.

e)         Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını merkez Genel Kurulu toplantısından en                       az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

 

 

§11      Yönetim Kurulu

1.         Yönetim Kurulu, Başkan, Yazman ve Sayman ile dört (4) yönetim kurulu

üyesinden oluşur.

2.         Başkan, derneği mahkeme karşısında ve dışında temsil eder ve tek başına

temsil yetkisine sahiptir.

3.        Yönetim Kurulu, genel kurulca alınan karar sonucu, iki (2) yıllığına secilir. Yönetim Kurulu, tüzüğe göre yeni yönetim kurulu seçilene kadar, görevini

sürdürür.

4.           Yönetim Kurulu üyesinin görevi dernek üyeliğinden ayrılması durumunda biter.

5.           Yönetim Kurulundaki değişik görevler bir üye üzerindede toplanabilir.

6.          Eğer bir yönetim kurulu üyesi üç defa yönetim kurulu toplantısına katilmazsa, yönetim kurulunca görevinden atilabilir. Dernek üyeliği ise bu durumdan etkilenmez.

 

§ 12     Yönetim Kurulunun temsil hakkının kısıtlanması

Her yönetim kurulu üyesi temsil yetkisine sahip olmakla beraber, yönetim kurulunun üçüncü kişilere karşı temsili kısıtlıdır. Bu kısıtlanma alım satım, gayrimenkul alım satımı ve 1.000 €`yu geçen kredi alımlarında geçerlidir ve bu tür kararlar için genel kurulun onayı gerekmektedir.

§ 13     Genel Kurula çağrılma

1.         Genel Kurul şu durumlarda çağrılır:

a)         Dernek çıkarları için gerektiği zaman.

b)         Yılda en az bir defa. Yer ve tarihi yönetim kurulu belirler.

c)         Yönetim kurulunun yarısının üç ay içinde istifası durumunda.

 

2.         Yönetim Kurulu seçiminin olmadığı yılda 1 b) de belirtilen durumda yıllık durum ve hesap raporu verir ve genel kurulca yonetim kurulunun aklanma durumunu saglar.

 

§ 14     Genel Kurula cağrılma şekli

1.           Yönetim Kurulu Genel Kurulu yazılı olarak üç hafta önce toplantıya çağırır.

2.           Toplantıya çağrılma nedeni kararalma olmalıdır.

3.           Süre davetiyenin, dernekce bilinen son adrese postalanmasıyla başlar.

§ 15  Kararalma yetkisi

            1.         Kurallara uygun sekilde toplanan her genel kurul karar alma yetkisine sahiptir.

2.    Derneğin feshi hakkındaki genel kurul kararı için üyelerin (3/2) üçte ikisinin hazır bulunması gerekmektedir.

3.    Madde iki (2) deki demeğin feshi hakkındaki karar üye sayısının eksiksiz olması durumunda alınamazsa o tarihten itibaren dört (4) hafta sonra ayni gündem ile bir genel kurul daha toplanır. Sonraki bir toplantı ise en erken iki (2) ay sonra ve en geç dört (4) ay sonra yapılması gerekmektedir.

§16      Kararalma

            1.         Oylama el kaldırmak suretiyle yapılır. Hazır bulunan üyelerden en az beş (5)

üyenin başvurusu üzerine bu oylama gizli olarak yazılı yapılır.

2.          Kararalma, üyelerin coğunluğunu ile olur.

3.          Tüzük konusunda değişiklik hakkında karar almak için hazır bulunan üyelerin dörtte üçünün (4/3) kabulu gerekmektedir.

4.         Derneğin amacını değiştirmek için tüm üyelerin kabulü gerekmektedir, hazir bulunmayan üyelerin kabulü ise yazılı olarak alınır.

5.         Derneğin feshi için ise hazır bulunan üyelerin beşte dördünün (5/4) kabulu gerekmektedir.

6.         Çekimser oy kullanan Üyelerin oyları coğunluğun sağlanması için ret oyu olarak kabul edilir.

§ 17     Dernek kararlarının resmileşmesi

1.         Genel kurolda alinan kararlar yazılı olarak kaydedilir.

2.         Genel kurul başkanının ve yazmanın imzası gerekmektedir.

3.         Her üye kayda geçen kararları okuma hakkına sahiptir.

 

§18 Derneğin feshi

1.         Demek Genel Kurulun kararı üzerine fesh olur.

2.         Derneğin tasfiyesi yönetim kurulu tarafından yapılır.

3.         Demeğin mal varlığı üyelerine kalır.